THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN KẾ HOẠCH XE TÌNH TRẠNG
08h30'  Ngày26/7 T220PL Tham dự họp bình xét lương tháng 7 và quán triệt công tác an toàn theo tinh thần văn bản số 3484/TB-PTC1 ngày 19/7/2021 của PTC1 tại trạm 220kV Phủ Lý T220PL Giám đốc Ban Giám đốc; P. KT; P. TH; CBCNV Tổ TTLĐ Phủ Lý; Tổ TTLĐ Thanh Nghị
13h30'  Ngày26/7 T220TB Kiểm tra công tác QLKT, QLVH trạm 220kV Thái Bình T220TB A. H Dũng- PGĐ A. Hoàng Dũng- PGĐ; P. KT 29C-691.49 L.xe: Trường
09h30'  Ngày28/7 Zoom meeting Họp thẩm tra BCKTKT Dự án Hiện trường đào tạo, thực hành trạm biến áp ( Qua Zoomeeting) P. TH A. Hòa PGĐ- PTC1 TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; P. TH; P. KT; P. KHVT
13h30'  Ngày29/7 Zoom meeting Hội nghị quán triệt công tác an toàn 6 tháng cuối năm 2021 khối ĐZ ( Qua Zoomeeting) P. KT A. Khôi PGĐ- PTC1 TTĐNB: A. Đỗ Dũng- PGD; P. KT; toàn thể CBCNV các đội TTĐ
14h30'  Ngày30/7 Hội trường đơn vị Họp Thẩm tra BCKTKT Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà ĐHSX TTĐ Ninh Bình ( Qua HNTH) P. TH A. Khôi PGĐ- PTC1 TTĐNB: Lãnh đạo đơn vị; P. TH; P. KT; P. KHVT
Ngày31/7 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu 0914.187.207
Ngày01/8 Trực trách nhiệm: Đ/c Hữu 0914.187.207